Tarbijakaitse annab nõu, kuidas vältida petistest ehitajaid

PM Majandus
Copy
Ehitus. Pilt on illustratiivne.
Ehitus. Pilt on illustratiivne. Foto: Ksenia Chernaya / Pexels

Ehituse ja remondi tellimisega seotud vaidlused on tarbijavaidluste komisjonis igapäevased: eelmisel aastal tegeles komisjon selliste vaidlustega 34 korral, kuigi tarbijakaitse poole pöördujaid oli 70. Miks siis amet kõiki kaebusi lõpuni menetleda ei saanud?

Tarbijakaitse- ja tehnilise järelvalve amet (TTJA) märgib, et tarbijatel oli peamiselt probleeme tööde kvaliteedi ja tähtaegadega, kokkulepitud tööde hinnast mittekinnipidamisega, aga ka sellega, et tellitud tööde tegemiseni ei jõutudki. Vaidlusi põhjustanud töid oli alates hauaplatside piirete tegemisest kuni päikesepaneelide paigaldamiseni.

Pooltel juhtudel leidis komisjon, et ei saa otsust teha või jääb nõue rahuldamata, kuna tõendeid on vähe või puuduvad need täielikult.

Millele tuleks tõendite kogumisel tähelepanu pöörata? 

TTJA tarbijavaidluste komisjoni sekretariaadi juhataja Veiko Kopamees toonitab, et tarbijavaidluste puhul, kus puuduvad piisavad tõendid, on komisjon korduvalt toonud otsustes välja järgmised asjaolud:

  • tarbija esitatud asjaolud on tõendamata, komisjon ei saa otsust teha oletuste või tõendamata väidete põhjal, samuti juhul, kui puuduvad ülekaalukalt veenvad argumendid;
  • tõendatud ei ole pooltevahelise lepingu sõlmimine, sõlmimise aeg, lepingu tingimused ega lepingu ese. Suulised kokkulepped ei ole taastatavad ja kui kirjalik leping puudub, on asjaolud tõendamata;
  • vaidlust ei saa lahendada üksnes väheste tõendite põhjal ning väidete tõendamiseks tuleb esitada ulatuslikult uusi tõendeid, sh tuleb tellida ekspertiis ja/või spetsialisti hinnang.

Näiteks tellis tarbija kauplejalt ventilatsiooniprojekti, ventilatsiooniseadme ja paigalduse. Tarbija leidis, et kaupleja tehtud töö on ebakvaliteetne ja esteetiliselt kõlbmatu. Kaupleja väitis, et ventilatsiooniprojekt on nõuetekohane, kuid ventilatsioonisüsteemi väljaehitamise käigus tekkis pooltel eriarvamusi. Tarbija nõudis töö tegemisel ja materjalide valikul lahendusi, mis ei olnud projektiga kooskõlas.

Komisjon leidis, et tarbijal on õigus kauplejale esitada kahju hüvitamise nõue, kuid komisjon ei saa rajada otsust üksnes tõendamata väitele. Komisjon selgitas, et kahju hüvitamise nõudes tuleb nõude esitajal selgelt esile tuua ja tõendada kahju tekkimine ja kahju suurus, teisel poolel lasunud kohustus ja selle rikkumine ning rikkumise ja tekkinud kahju vahel põhjuslik seos.

Komisjon leidis, et tarbija ei ole tõendanud, et kaupleja poolt üleantud seade ei vasta kokkulepitule ning et tootel on puudusi, ja seetõttu ei saanud tarbija nõuet rahuldada.

Mida on vaja vaidluse edukaks lahendamiseks? 

Kuigi tarbijavaidluses ei saa panna pooltele ebamõistlikult suurt tõendamiskoormust, pole siiski komisjonil võimalik otsust teha, kui puuduvad tõendid ja objektiivne teadmine vaidluse asjaoludest. Komisjon vaidluse poolte eest ise tõendeid ei kogu ega tasuta ekspertiise ei tee, ekspertiis tuleb tellida ja tõendid esitada oma väiteid tõendada soovival poolel.

Seega on edukaks asja lahendamiseks kindlasti vaja esitada mõlemal vaidluse poolel oma väidete ja asjaolude kinnitamiseks tõendeid. Tegemist on üldise lepingulise vaidluse lahendamiseks vajaliku kohtumenetluse põhimõttega, mille kohaselt pool, kes mingile asjaolule tugineb, peab seda ka tõendama.

Tõendite puudumisel jääb nõue rahuldamata või lõpetatakse menetlus asja lahendamise võimatuse ja tõendite puudumise tõttu.

Millele tõendamise juures erilist tähelepanu pöörata?

Tõendiks võivad olla dokumendid (lepingud, maksedokumendid, poolte kirjavahetus, aktid, fotod, videod), aga ka kirjalikud selgitused toimunu kohta, eksperdi või spetsialisti arvamused jmt. Tarbijavaidluse lahendamisel ei ole võimalik ära kuulata tunnistajaid, kuna selleks puudub komisjonil pädevus.

Ehitus- ja remonditööde puhul on tavapärane, et tööd tellitakse kirjalikke lepinguid sõlmimata ja sularahas tasudes. Hilisemate vaidluste vältimiseks ja komisjonis eduka lahenduse saamiseks soovitab TTJA vähemalt olulised lepingutingimused, nt lepingu eesmärk, tööde valmimisaeg, hind, kasutatavad materjalid jms, selgelt kokku leppida ja kirja panna.

Soovitatav on dokumenteerida ka tööde käik, töö eest tasuda ülekandega või küsida saadud sularaha kohta kviitungit. 

Mida teha enne töö tellimist?

TTJA soovitab alati uurida teenusepakkuja tausta ja usaldusväärsust erinevatest veebifoorumitest. Kindlasti tuleks tutvuda pakutava teenuse ja selle hinnaga, vajadusel küsida teenusepakkujalt selgitusi. Ohumärk võib olla, kui firma on tegutsenud väga lühikest aega või ettevõttel on maksuvõlad. Juriidilise isiku kohta leiab infot Krediidiinfo kodulehelt ja Äriregistrist.

Samuti tasub enne tööde tellimist tutvuda TTJA kodulehel asuva nn musta nimekirjaga. Kui ettevõtja on sinna kantud, tähendab see, et ta on jätnud tarbijavaidluste komisjoni otsuse(d) täitmata.

Tarbija peab arvestama, et tarbijavaidluste komisjoni otsus ei ole täituri poolt täidetav ning kui pooled vabatahtlikult otsust ei täida, tuleb sundtäidetava otsuse saamiseks pöörduda uue nõudega kohtu poole.

Kui vaidluse asjaolusid saavad tõendada tunnistajad või vaidlus osutub liiga mahukaks ja keerukaks, on komisjonil õigus menetlus lõpetada, kuna see vajab põhjalikumat uurimist ja tunnistajate ülekuulamist kohtus.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles