Erametsandus sai juurde uue toetuse

BNS
Copy
Vaade metsa kohalt.
Vaade metsa kohalt. Foto: Pexels

Keskkonnaminister Erki Savisaar täiendas erametsanduse toetamise määrust, lisades uue toetuse – väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvate erametsaalade piirangute hüvitamise toetuse, mille suuruseks on 60 eurot hektari kohta.

«Uus toetus aitab vähendada seni valitsenud ebavõrdsust Natura 2000 võrgustikus asuvate ja väljapoole seda jäävate erametsamaade omanike vahel ning annab ühtlasi panuse loodusväärtuste suurendamisse,» ütles keskkonnaminister pressiteates.

Esmaspäevast saavad metsatoetust taotleda ka sellised erametsaomanikud, kelle metsamaad jäävad väljaspool Natura 2000 võrgustikku ja kaitstavate alade sihtkaitsevööndeid. Seega on toetust võimalik saada nii kaitstavate alade piiranguvööndites, hoiualadel kui ka maadel, mille puhul on minister algatanud kaitse alla võtmise.

Kaitsealade ja püsielupaikade piiranguvööndis on lubatud säästev majandustegevus, mis tähendab piiranguid uuendusraie tegemisele, raielangi suurusele ja kujule. Samuti rakendatakse metsa vanusekoosseisule ning raie tegemisele ka ajalisi piiranguid, mis on vajalikud koosluse või sellesse kuuluva kaitsealuse liigi säilimiseks ja elutingimuste parandamiseks.

Hoiualadel on keelatud metsaraie, kui see võib rikkuda kaitstava elupaiga struktuuri ja funktsioone ning ohustada elupaigale tüüpiliste liikide säilimist. Iga kaitstava ala kohta on kehtestatud kaitse-eeskiri, mis määrab kindlaks ala kaitse-eesmärgid ning kaitsekorralduslikud nõuded. Kaitstavatel aladel metsade majandamise piirangud on vajalikud keskkonnakaitse eesmärkide täitmiseks ning bioloogilise ja maastikulise mitmekesisuse säilitamiseks.

Tagasi üles