Kuidas töötajaid korrektselt teavitada töötasu alandamisest (1)

Magnus Altküla
, Tarbija toimetaja
Copy
Töötasu alandamisest peab ette teatama vähemalt 14 kalendripäeva.
Töötasu alandamisest peab ette teatama vähemalt 14 kalendripäeva. Foto: Pexels / CC0 Licence

Tööinspektsioon selgitas, kuidas on tööandjatel korrektne (nii praeguses üleriiklikus kriisiolukorras kui ka selle väliselt) oma töötajaid kavandatavatest palgakärbetest teavitada.

«Meie ettevõtte käive on klientide nappuse tõttu viimaste nädalatega drastiliselt vähenenud. Oleme otsustanud rakendada töölepingu seaduse § 37 töötasu alandamise võimalust esialgu üheks kuuks. Kas peame selle kohta sõlmima töötajatega töölepingu lisad või piisab, kui saadame teate e-kirjaga? Mis selles lisas või kirjas kindlasti kirjas peab olema?»

Nii pöördus Tööinspektsiooni poole anonüümseks jäänud tööandja, kellele vastas Tööinspektsiooni nõustamisjurist Greete Kaar. 

Töölepingu seadus (TLS) võimaldab tööandjal ettenägematutest, temast mitteolenevatest majanduslikest asjaoludest tulenevalt vähendada töökoormust ja töötasu kuni kolmeks kuuks 12-kuulise ajavahemiku jooksul. See on tööandja ühepoolne otsus, mis ei eelda töötajaga kokkulepet ega töölepingu lisa vormistamist. Töötasu saab alandada kuni riigi poolt kehtestatud töötasu alammäärani, milleks 2020. aastal on kas 584 eurot kuus täistööaja puhul või 3,48 eurot tunnis tunnitasu olukorras. Töötasu vähendamisest peab ette teatama vähemalt 14 kalendripäeva (ehk et koroonaviiruse pandeemias ei tohi töötajate märtsi palku tagantjärele alandada)!

Töölepingu seadus kohustab tööandjat teavitama töötajate usaldusisikut või tema puudumisel töötajaid otse, kui on plaanis teha palgakärpeid (TLS  § 37 lõik 4). Selle seaduse kohaselt peab tööandja jagama teavet kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui poolte vahel ei ole kokku lepitud teisiti (töötajate usaldusisiku seaduse 5. peatükk + § 21 lõik 1). Seega võib tööandja esitada töötasu vähendamise teate e-kirja teel, kuid peab veenduma, et töötaja või usaldusisik on selle kätte saanud (nt küsib kinnitust e-kirja kättesaamise kohta). Vaidluse korral peab tööandja suutma tõendada, et millal ja mil viisil on teade töötajale või usaldusisikule kätte toimetatud.

Seega tuleb töötajatele või usaldusisikule saata vähemalt e-kiri, kus oleks kirjas:

 • Miks töötasu vähendamine aset leiab, ehk näiteks kirjeldus, kuidas on COVID-19 viirus juba ettevõtte käivet, tellimusi, klientide arvu jmt mõjutanud ning kuidas see täpselt on viinud selleni, et töötajate töökoormust ja töötasu tuleb vähendada.
   
 • Mis ajavahemikus tööandja rakendab TLS § 37 alusel töötasu vähendamist
   
 • Kui palju töömaht ja töötasu langeb. Kui tööandja vähendab kõigil võrdselt, näiteks 40% tööaega ja töömahtu, tuleks see välja tuua. Kui aga tööandja vähendab tööaega ja töömahtu iga töötaja tegelikku panustamise võimalust arvestades, siis tuleb saata individuaalsed teated igale töötajale, kus on kirjas, millises mahus just tema osas vähendamine toimub, et tal oleks võimalik mõelda, kas see on talle vastuvõetav või mitte.
   
 • Tööandja peab selgitama, et töötajal on seoses töötasu vähendamisega õigus keelduda töö tegemisest varasemas mahus. Kui töötasu langetatakse 30% võrra, võib töötaja ka töötada 30% vähem, kui 50% võrra siis poole vähem jne. 
   
 • Teates peab tööandja kutsuma oma töötajaid olukorra osas kaasa-/läbirääkima, et koos lahendusi leida. Usaldusisik või töötaja, kes on teate saanud ja soovib oma arvamust avaldada, peab andma oma arvamuse seitsme kalendripäeva jooksul alates tööandja teate saamisest.
   
 • Teates antakse töötajale selgelt teada, et juhul, kui ta ei ole töötasu vähendamisega nõus, siis on tal õigus tööleping üles öelda (TLS § 37 lõige 5 alusel). Töötaja peab teatama tööandjale oma otsusest ette viis tööpäeva enne seda, kui tööandja poolt kehtestatav tööaja ja töötasu vähendamine kehtima hakkab. Töötajale makstakse töölepingu lõppemisel lisaks n-ö lõpparvele ehk väljateenitud töötasule ja aegumata ning kasutamata jäänud põhipuhkuse hüvitisele ka koondamishüvitist ühe kuu keskmise töötasu ulatuses.

  Lisaks on võimalik saada Töötukassalt täiendavat koondamishüvitist, kui töötaja viimane töösuhe on kestnud vähemalt viis aastat. Kui töötaja ütleb töölepingu üles seetõttu, et ta ei nõustu töötasu vähendamisega, on tal õigus taotleda töötuks jäämisel ning töötuna arvele võtmisel Töötukassast ka töötuskindlustushüvitist. Detailsemalt saab selle kohta lugeda SIIT.
   
 • Tööandja võib teates määrata ka konkreetse tähtaja, mis ajaks ja kellele peavad töötajad oma otsusest teada andma, kas nad nõustuvad töötasu vähendamisega või mitte.
Töötasu vähendamisest teadaandmise juhend.
Töötasu vähendamisest teadaandmise juhend. Foto: Tööinspektsioon
Tagasi üles