Loo tellimiseks pead olema sisse logitud Postimees kontole.
Logi sisse
Sul ei ole kontot?
Loo Postimees konto

SUUR ÜLEVAADE: mis riigifirmad tuleks viia börsile ja millest peaks kümne küünega kinni hoidma?
Riik kaalub Nordica müümist!

Eesti Teed hooldab, lapib ja ehitab riigimaanteid Lääne-Viru, Võru, Tartu, Saare ja Pärnu maakonnas. FOTO: Marianne Loorents / Virumaa Teataja

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) esitas ülevaate oma valitsemisala äriühingutest, milles leidis, et AS Eesti Teed tuleks panna täielikult avalikule enampakkumisele, kuid teiste riigifirmade osas oleks vaja teha veel analüüse.

Jaanuaris toimunud valitsuse kabinetinõupidamisel otsustati, et ministeeriumid peavad hiljemalt juunis esitama riigifirmade põhjuseid ja eesmärke. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium esitas oma aruande, selgitades, milliseid riigifirmasid tuleks hoida riigi käes ja milliste puhul võiks kaaluda börsile minekut.

Osaluse võõrandamine

Tegemist on ettevõtetega, mille tegutsemisvaldkonnas toimib turg tõrgeteta ja kus riik ei peal olema turuosaline. MKM ei pea pikemas perspektiivis otstarbekaks riigi osalemist äriühingutes, millel on üksnes tulu teenimise eesmärk ning puuduvad avalikud eesmärgid. Osalused sellistes äriühingutes tuleb sobival ajal ning sobivatel tingimustel võõrandada.

AS Eesti Teed

AS Eesti Teed omandati seetõttu, et 2012. aastaks ei olnud hooldeturul efektiivset konkurentsi ning riik pidas vajalikuks omada elutähtsa teenuse tagamiseks ressursse, mida erakorralistes oludes kasutada. Ministeerium on seisukohal, et tänaseks on AS Eesti Teed moodustamise ajendid ära langenud ja sellest tulenevalt ei ole riigi osaluse säilitamine äriühingus enam põhjendatud ning vajalik. Eesti Teede aktsiate võõrandamise ettevalmistamiseks tellis MKM mullu auditi, milles leiti, et ettevõtte harilik väärtus on 9.2-12.9 miljonit eurot ning baasväärtus 10.5 miljonit eurot.

MKM tegi ettepaneku viia selle aasta esimeses pooles lõpule ettevõtte restruktureerimine, võtta selgem suund ettevõtte väärtuse suurendamisele ning valmistada ette osaluse 100-protsendiline võõrandamine 2019. aasta teises pooles. Täpsemalt viia ettevõte 100-protsendiliselt avalikule enampakkumisele selle aasta oktoobris, eeldusel, et valitsuse nõusolek tuleb juuni alguseks.

Osaluse võõrandamise või säilitamise analüüsi vajadus

Siia gruppi kuuluvad äriühingud, mis tegutsevad nii avalikust huvist lähtuvalt kui ka avatud konkurentsikeskkonnas, osutades teenuseid turupõhiselt.

AS Operail

Valitsuse 2019-2023. aasta tegevusprogrammis on punkt AS Operaili vähemusosaluse müügiks vajalike analüüside ja ettepanekute tegemine. MKM peab vajalikuks viia läbi täiendav analüüs hiljemalt selle aasta lõpuks, et tulla välja ettepanekutega kuni 49% osaluse võõrandamise kohta.

Operaili veduri pidulik avamine. Состав Operail. FOTO: Arvo Meeks

AS Metrosert ja AS Teede Tehnokeskus

MKM analüüsis ettevõtete tegevust ja jõudis järeldusele, et tulenevalt AS Metrosert teenuste tugevast integreeritusest ei ole võimalik eraldada avalikke ja kommertsteenuseid ning nende teenuste võõrandamine tooks kaasa riigile vajalike teenuste 50% kallinemise.

MKM tegi ettepaneku jätta AS Metrosert, kui valdavalt avalike eesmärkidega äriühing, riigi omandisse ka järgmisel perioodil ja liita äriühinguga teisi riigi omanduses olevaid, valdkonnaga haakuvaid laboreid.

AS Teede Tehnokeskus tegutseb avatud konkurentsi tingimustes ja riigile otselepingutega teenuseid ei osuta. Ettevõtte teenuseid kasutab riik läbi maanteeameti riigihangete või riigiga seotud ettevõtete riigihangete kaudu. Maanteeameti hangete maht moodustas eelmisel aastal 57% ettevõtte käibest. TTK pakub küll riigi seisukohast vajalikke teenuseid, kuid kuna turul eksisteerib reaalne konkurents kõigi ettevõtte poolt pakutavate teenuste lõikes, siis ei ole riigi osaluse omamine enam põhjendatud ja vajalik.

MKM tegi ettepaneku kaaluda TTK võõrandamist tervikuna enampakkumise teel, sest riik ei pea omama ettevõtet valdkonnas, kus turg toimib tõrgeteta ning mille võõrandamine ei suurenda julgeolekuriske ega ohusta elutähtsate teenuste osutamist.

OÜ Transpordi Varahaldus

MKM peab võimalikuks kaaluda tulevikus enamus- või vähemusosaluse võõrandamist OÜ-s Transpordi Varahaldus.

AS Nordic Aviation Group

Nordic Aviation Group AS on äriühing, millel on eelkõige ärilist huvi kandvad eesmärgid ja lisaks ka avalikku huvi kandvad eesmärgid. MKM peab võimalikuks kaaluda tulevikus enamus- või vähemusosaluse võõrandamist. Ministeerium analüüsib selle aasta jooksul osaluse säilitamise vajadust.

Tallinna lennuväljal Самолет Nordica. FOTO: ERIK PROZES / PM/SCANPIX BALTICS

Osaluse säilitamine

Siia gruppi kuuluvad äriühingud, mille osalust ei ole ministeeriumi hinnangul otstarbekas võõrandada. Avalikuks eesmärgiks võib pidada ka riigi strateegilist huvi osaluse säilitamiseks. See kehtib eelkõige äriühingute puhul, kes osutavad avalikke teenuseid või muid ülesandeid, mida ei ole otstarbekas teha riigiasutuse kaudu, riigihanke vormis. Samuti on tegemist ettevõtega, mis pakuvad strateegiliselt tähtsaid tooteid või teenuseid, mida on vaja riigi majanduse üldise toimimise huvides, kuid erasektor ei ole valmis vastavat teenust või toodet pakkuma piisavas mahus või üldse mitte selle vähese tasuvuse tõttu.

AS A.L.A.R.A.

AS A.L.A.R.A. eesmärgiks on Paldiski endise tuumaobjekti ja Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla haldamine ja saastest puhastamine, radioaktiivsete jäätmete käitlemise alaste projektide väljatöötamine ja rakendamine ning Eestis tekkivate radioaktiivsete jäätmete käitlemine ja ladustamine.

MKM peab vajalikuks osaluse 100-protsendilist säilitamist järgmisel perioodil. Tegemist on radioaktiivsete ainete käitlemise valdkonnaga, kus kehtivad erinõuded ohutusele ning riigil on mõistlik omada kontrolli kogu tegevuse üle.

Elering AS

MKM peab vajalikuks osaluse 100% säilitamist Elering AS-is ka järgmistel perioodidel. Põhivõrguettevõtjast süsteemihalduri funktsioone täites peab Eleringi põhitegevus jääma 100% reguleeritud ärisse. Tegemist on riigile strateegiliselt olulise infrastruktuuri ettevõttega, mille peamiseks ülesandeks on energia varustuskindluse kui elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamine.

Pikemas plaanis võimalik äriühing osaliselt erastada.

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi FOTO: JUSS SASKA

AS Eesti Loots

Riik tagab Eesti Lootsi kaudu külastatavate laevadele juurdepääsu Eesti sadamatele, mistõttu on lootsiteenuse osutamine eelduseks Eesti sadamate arengul. MKM peab vajalikuks AS-is Eesti Loots riigi osaluse 100% säilitamist.

AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur

Ministeerium peab vajalikuks osaluse 100% säilitamist AS-is Eesti Vedelkütusevaru Agentuur ka järgmisel perioodil. Äriühingu ülesandeks on Eesti Vabariigi 90 päeva vedelkütusevaru moodustamine ja haldamine.

AS Saarte Liinid

AS Saarte Liinid on äriühing, millel on avalikku ja ärilist huvi kandvad eesmärgid. Lisaks äritegevusele peab riik sadamate omanikuna kindlustama nii elanike kui kaupade ja teenuste riigisisesed liikumisvõimalused saarte ning saarte ja mandri vahel. Seetõttu peab ministeerium vajalikuks riigi täisosaluse säilitamist AS-is Saarte Liinid.

Lennuliiklusteeninduse AS

Kuna tegemist on strateegilielt olulise äriühinguga, siis tuleks ministeeriumi kohaselt säilitada täisosalus ettevõttes. Samuti omatakse ühiseid varasid Lennuakadeemiaga, ühise omaniku puhul on paremini tagatud nende optimaalne arendamine.

AS Tallinna Lennujaam

MKM peab vajalikuks riigi osaluse 100% säilitamist AS-is Tallinna Lennujaam. Riigi omandis olles on lihtsam kaasata AS Tallinna Lennujaam infrastruktuuri arendamise investeeringutesse EL-i toetusrahasid. Riigi osaluse eesmärk on avalikust huvist lähtuva teenuse osutamine ning omanikule tulu teenimine.

Tallinna Lennujaam FOTO: Kristian Kruuser

AS Tallinna Sadam

Riigile kuulub 67,03% AS-i Tallinna Sadam aktsiatest. MKM ei pea vajalikuks järgmisel perioodil riigi osaluse täiendavat võõrandamist.

AS KredEx Krediidikindlustus

Äriühing pakub riikliku tagatisega ekspordigarantiisid ning on valmis krediidikindlustuse turutõrgete tekkimisel katma riske, mida erakindlustusseltsid ei kindlusta. MKM peab vajalikuks osaluse 100% säilitamist AS-is KredEx Krediidikindlustus.

AS Eesti Raudtee

Eesti Raudtee omamise strateegiline eesmärk on tagada avaliku raudtee nüüdisaegsetele tehnilistele normidele ja ohutusnõuetele ning kvaliteetne avalik teenus. AS Eesti Raudtee on vastutav Eesti raudteeinfrastruktuuri korrashoiu eest, mis etendab olulist rolli Eesti transpordisüsteemis ja majanduses tervikuna. Tegemist on riigile strateegiliselt olulise taristuettevõttega, mis aitab kaasa elutähtsa teenuse tagamisele ja omab seeläbi ka riigikaitseliselt olulist funktsiooni. Seetõttu tuleks säilitada täisosalus ettevõttes.

AS Eesti Liinirongid

Riik peab vajalikuks omada AS Eesti Liinirongid 100% osalust ja osutada reisijateveo teenust avalikul raudteel põhjusel, et raudteevõrgustiku tihedus Eestis on madal, kogu raudtee-reisijateveo turu maht on väike ning sellest tulenevalt ei teki turul efektiivset konkurentsi.

Ministeeriumi sõnul tuleks ka arvestada, et AS Eesti Liinirongid omab kogu Eesti rongiliikluseks vajalikku uut veeremiparki.

OÜ Rail Baltic Estonia

Rail Baltic Estonia on 100% riigile kuuluv äriühing, mis omab kolmandikku kolme Balti riigi ühisettevõttest. Selle ühisettevõtte ehk RB Rail AS põhitegevuseks on raudtee projekteerimine, ehitamine ja turustamine. MKM peab vajalikuks riigi täisosaluse säilitamist OÜ-s Rail Baltic Estonia.

AS Eesti Post

Muutunud turunõudluse tulemusel on kohalikust postiettevõttest saanud logistikateenust pakkuv rahvusvaheline ettevõtte. AS Eesti Post suurim tugevus ja samas ka peamine konkurentsieelis on üleriigiline jaotusvõrk (kuller-, kande- ja jaevõrgustik) ning selle opereerimise kogemus. Sarnase võrgustiku ülesehitamine konkurentide poolt on väga kulukas ja keeruline.

Eesti Post sulgeb Pärnus Lepa postkontori. FOTO: Ardi Truija

Samas võimaldab tänane seadusandlus anda Eesti Postil teistele turuosalistele opereerida oma üleriigilist jaotusvõrku, mis võimaldaks universaalse postiteenuse hindade korral tulule tulla ka teistel pakkujatel. Kui universaalse postiteenuse osutamise tagamiseks korraldatakse avalik konkurss, kus peab sisalduma universaalse postiteenuse pakkuja poolt kasutajalt võetav taskukohane tasu teenuse eest, ei mõjuta omandistruktuur oluliselt postiteenuse osutamise kvaliteeti ja ulatust. Seetõttu muutub küsitavaks riigi 100% osaluse hoidmise vajadus.

MKM soovitab kaasajastada postiseadust ja selle alusel kehtestatud õigusaktid. Viia Eesti postiturgu puudutav regulatsioon vastavusse muutunud olukorraga postiturul, lähtudes põhimõttest, et jätkusuutliku universaalse postiteenuse osutamiseks peavad olema parimal viisil kaitstud nii teenuse kasutaja kui ka universaalse postiteenuse osutaja huvid.

Tagasi üles
Back