K, 4.10.2023

HKScan ja Rakvere Farmid võivad minna Teet Soormiga kompromissile

BNS
Facebook
Comments
Teet Soorm.
Teet Soorm. Foto: Mihkel Maripuu

Harju maakohus andis Eesti suurimale seakasvatajale HKScanile koos tütarfirmaga Rakvere Farmid ja eksjuhile Teet Soormile üle kahe miljoni euroses nõudes viimase vastu aega kohtuvälise kokkuleppe sõlmimiseks.

BNS-ile teadaolevalt esitasid pooled reedel hommikul ühise taotluse kohtuistungi tühistamiseks ja kompromissläbirääkimiste pidamiseks.

Rakvere Farmid nõuab hagis eksjuhtidelt Teet Soormilt ja Mati Tuvilt juhatuse liikme kohustuste rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist solidaarselt 1 967 671 eurot ning viiviseid 227 236,34 eurot.

Rakvere Farmide hinnangul on Soorm ja Tuvi tasunud endale väljateenitud aastaboonuseid tehes nimetatud makseid OÜ Laventra poolt esitatud teenusearvete alusel olukorras, kus see firma tegelikkuses käsunduslepingu alusel mingeid teenuseid ei osutanud.

Hagi kohaselt Rakvere Farmid nõukogu aastaboonuste maksmist ei otsustanud ning seetõttu on väljamaksed tehtud õigusliku aluseta ning Soorm ja Tuvi on juhatuse liikmetena omastanud tööandja vara OÜ-le Laventra tehtud maksete kaudu.

Hagi kohaselt tekkis Rakvere Farmidele kahju nii OÜ-le Laventra alusetult välja makstud tasude kui ka juhatuse liikme varjatud tasuna väljamaksmisest tekkinud maksukulu näol ehk kokku 1,967 miljonit eurot.

Samas on Harju maakohtu menetluses veel mitu HKScani ja Rakvere farmide hagi Soormi ja Tuvi vastu, ühtekokku 4,8 miljoni ulatuses.

Nii nõuab Rakvere Farmid teises hagis Soormilt ja Tuvilt 56 441,41 eurot ning viiviseid, kuna leiab, et nad andsid juhatuse liikmetena ettevõttele kuuluvaid kinnisasju pikaajalisele rendile OÜ-le Saimre ja Saimre Viljakasvatuse OÜ. Rakvere Farmide väitel on Soormil ja Tuvil nendes osaühingutes varjatud osalus.

Rakvere Farmide hinnangul on nendes lepingutes põllumaade renditasu määrad mitmekordselt madalamad sarnaste maade rendihindadest turutingimustel, samuti oleksid Soorm ja Tuvi juhatuse liikmetena saanud kahjulikud rendilepingud igal ajal üles öelda, kuid ei teinud seda.

Kohtusse pöördus ka HKScan Estonia AS ning nõuab hagis Soormilt 2 558 179 eurot.

HKScan Estonia hinnangul on Soorm tekitanud ettevõttele kahju sellega, et allkirjastas AS Rakvere Lihakombinaat nimel (kehtiva ärinimega HKScan Estonia AS) ja AS Tallegg nimel 2014. aasta 29. jaanuarist kuni sama aasta 27. märtsini kolm garantiikirja.

Nende garantiikirjadega garanteerib HKScan Estonia OÜ Ovolex, OÜ Nurkse Seafarm ja OÜ Raikküla Seakasvatus kohustusi kokku 2 558 179 eurot.

Nii Soorm kui ka Tuvi nõudeid ei tunnista ning vaidlevad hagidele kogu ulatuses vastu.

Soormi ja Tuvi väitel kutsuti nad juhatusest tagasi põhjendamatult ning alles pärast seda asuti ettevõttes läbi viima sisekontrolli, et nende hinnangul alusetult sisustada nende tagasikutsumise otsust.

Soormi ja Tuvi väitel pakkusid HKScan grupi esindajad neile ise välja boonussüsteemi, et hoida neid oma ettevõttes, kuna neid peeti hinnatud spetsialistideks ja juhtideks.

Saades HKScan grupi esindajatelt boonussüsteemi, keeldusid Soorm ja Tuvi konkurendilt saadud tööpakkumisest ning 2008. aasta 10. novembril sõlmitigi juhatuse liikme lepingute lisa, kus sätestati ka boonussüsteem.

Nii kohustus Rakvere Farmid tasuma Soormile 2009. aasta 1. jaanuarist kuni 2013. aasta 31. detsembrini boonust, mille suuruseks oli viis protsenti iga aruandeaasta kasumist.

Soormi kinnitusel allkirjastas selle lepingu lisa Rakvere Farmide poolt nõukogu esimees Olli Antniemi ning lepingul on ka Kai Seikku ja Matti Perkonoja allkirjad, kes olid lepingu lisa sõlmimise hetkel samuti hageja ainuaktsionäri AS HKScan Estonia nõukogu liikmed.

Soormi kinnitusel on kõikide boonustasude välja maksmiseks korraldused andnud nõukogu esimehed ja korraldused põhinesid nõukogu otsustel ehk ei vasta tõele väide, et boonustasude väljamaksmiseks puudus õiguslik alus või Soorm ja Tuvi oleksid justkui fiktiivsete arvetega raha omastanud.

Maa rendilepingute sõlmimise kohta märkis Soorm, et rentnikul oli lisaks rendi tasumise kohustusele veel hulk muid kohustusi, millega oli ilmselgelt arvestatud ka rendihinda kokku leppides ning see oli sõlmitud mõistlikel tingimustel.

Garantiikirjade puhul on Soorm seisukohal, et HKScan Estoniale ei ole mitte mingisugust kahju tekkinud, mille hüvitamist nõuda.

Eelmise aasta 29. novembril pidas keskkriminaalpolitsei Teet Soormi ja Mati Tuvi kinni, kuna prokuratuur kahtlustab neid suures ulatuses omastamises ja rahapesus.

Põhja ringkonnaprokurör Stella Veber selgitas, et kahtlustuste järgi omastasid Soorm ja Tuvi aastatel 2010-2016 AS Rakvere Farmide vara, kasutades selleks nendega seotud isikutele kuuluvate või nende kontrolli all olevate ettevõtetega sõlmitud lepinguid.

«Samuti kasutati fiktiivseid arveid kuritegelikul teel saadud raha legaliseerimiseks. Lisaks sõlmisid Teet Soorm ja Mati Tuvi ettevõttele kahjulikke rendi- ja garantiilepinguid, millega võeti ettevõttele põhjendamatuid kohustusi summas üle kolme miljoni euro,» märkis ta ja lisas, et kriminaalmenetluses on tsiviilhagi tagamiseks arestitud üle 1,3 miljoni euro väärtuses erinevat vara.

Soorm oli üheks AS-i Rakvere Farmid (endise nimega AS Ekseko) juhatuse liikmeks 2000. aasta 21. detsembrist kuni 2016. aasta 1. detsembrini, samuti oli ta HKScan Estonia juhatuse liikmeks 1999. aasta 20. oktoobrtist kuni 2000. aasta 12. aprillini, 2000. aasta 15. maist kuni 2001. aasta 25. juunini ning 2012. aasta 15. veebruarist kuni 2016. aasta 1. detsembrini.

Tuvi oli 2016. aastani HKScan Estonia seakasvatusdivisjoni direktor ja HKScanile kuuluva Rakvere Farmide juhatuse liige.

AS Rakvere Farmid ainuaktsionäriks on alates 2014. aasta 13. maist HKScan Estonia ning sellele eelnevalt oli Rakvere Farmid ainuaktsionäriks AS Rakvere Lihakombinaat, mis ühines 2014. aasta 14. märtsil ühinemislepinguga OÜ-ga HKScan Estonia ning tekkis AS HKScan Estonia.

Alates 2007. aastast oli HKScan Estonia AS-i aktsionäriks vaheldumisi HKScan OY ja AS Tallegg, kelle ainuaktsionäriks oli samuti HKScan OY ehk Rakvere Farmid kuulus ühte suurde HKScan gruppi ning HKScan OY kontserni kuulusid lepingute sõlmimise ajal lisaks ka AS Tallegg, AS Rakvere Lihakombinaat ja AS Ekseko.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles