TTJA nõuab Sõnajalgadelt Aidu tuulikute ehitusdokumente
Kaitseministeerium taotleb uut viibimiskeeldu!

Eleon tuulikute ehitus Aidu tuulepargis. FOTO: Eero Vabamägi

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) tegi vendadele Oleg ja Andres Sõnajalale kuuluvale Eleon Green OÜ-le ettekirjutuse, millega nõuab Aidu tuulepargi tuulikute ehitustegevuse kohta käivaid dokumente. 

Kaitseministeerium pöördus riigi julgeoleku tagamiseks politsei- ja piirivalveameti (PPA) poole palvega kohaldada viibimiskeeldu Aidu tuulepargis kuni ohu kõrvaldamiseni objektil. TTJA esitas PPA-le samuti taotluse uue viibimiskeelu rakendamiseks alates 27. aprillist. 

«Rahuajal on vahetu oht seotud vajadusega omada õhuruumi puudutavat eelhoiatusinfot ning tagada meie ja liitlaste militaarlendude ohutus. Need lennud on otseselt seotud Eesti ja NATO idapiiri sõjalise kaitsmisega,» ütles kaitseministeeriumi kantsler Kristjan Prikk. Kantsler lisas, et NATO on kehtestanud selged nõuded, kui kaugele ja millise suurusega objekte me peame õhus nägema. «Me peame neid täitma, sest siin toimuvad ka liitlaste lennuoperatsioonid, mille toimumiseks peame meie muuhulgas oma õhuseirevahenditega pakkuma neile toetust,» ütles Prikk.

Teise olulise julgeolekuohuna lubatust suuremate tuulikute püstitamise puhul tõi kantsler Prikk välja signaalluurevõime vähenemise. «Me ei saa enam senises ulatuses meie riigikaitse jaoks vajalikku infot ja seega väheneb meie suutlikkus saada õigeaegselt aimu meie vastu kavandatavast sõjalistest tegevustest,» lausus Prikk. Kantsler toonitas, et reservarmee mobiliseerimine võtab kauem aega kui alalise valmisolekuga üksuste rakendamine ja seetõttu on maksimaalselt varajase eelhoiatuse toimimine Eesti jaoks eluliselt oluline. Kristjan Prikk lisas, et küsimus võib olla mitte päevades, vaid tundides.

«Kolmandaks, me ei tohi lubada olukorda, kus peaksime saatma oma sõduri rindele ja ütlema talle, et me ei ole endises mahus võimelised ennustama, mis järgmistel tundidel saama hakkab ja millist tegevust ette valmistatakse,» ütles Kristjan Prikk. Ta lisas, et ei saa panna ohtu tervete sõjaliste üksuste elusid, sest puudub õigeaegne info vastase manöövrite kohta.

Kaitseministeeriumi poolt on korduvalt juhitud tähelepanu sellele, et hetkel Aidusse rajatavad tuulikud ei vasta oma parameetritelt nendele tuulikutele, mille ministeerium 2012. aastal eelprojektis kooskõlastas.

Eleon tuulikute ehitus Aidu tuulepargis. FOTO: Eero Vabamägi

Täpsemalt soovib amet tuuleapargi arendajatelt kahe tuuliku ehitamise aluseks olevat ehitusprojekti, eriosade projekte, teostusjooniseid, tehniliseid näitajaid, tootjapoolsed tuuliku püstitus- või paigaldusjuhendit, ehitustööde päevikut, kaetud tööde akte, tööd teostavate isikute ohutuslahendusi ning riskianalüüsi.

Sõnajalgade firma peab dokumendid ametile esitama esmaspäeva ehk 29. aprilli lõunaks.

Kui Eleon Green ei täida kohustust tähtaegselt, siis kohaldab TTJA ehitusseadustiku, korrakaitseseaduse ja asendustäitmise ja sunniraha seaduse alusel sunniraha kuni 64 000 eurot. 

Arendajal on 30 päeva jooksul õigus esitada vaie TTJA peadirektorile või kaebus Tallinna halduskohtusse. Samas ei peata kaebuse esitamine ettekirjutuse täitmist ega sunnivahendi rakendamist, kui TTJA või kohus ei otsusta teisiti.

TTJA tegi 12. aprillil hoonestusõiguse omajale, vendadele Oleg ja Andres Sõnajalale kuuluvale Eleon Green OÜ-le ettekirjutuse Aidu tuulepargis ehitustegevuse peatamiseks. Eelmise nädala reedel kehtestas politsei- ja piirivalveamet tuuleparki sisenemise keelu, mida on praeguse seisuga pikendatud 26. aprilli südaööni.

Sõnajalad on plaaninud Aidusse püstitada 30 kolmemegavatist tuulikut. Kuna Aidu tuuleparki kavandatakse Eesti idapiiri lähedusse, siis peab TTJA tuulikute rajamist ohuks Eesti riiklikule julgeolekule, sest need võivad takistada õhuseireradarite ja raadiosüsteemide tööd. 

Ühtlasi on amet seisukohal, et arendajale 2013. aastal väljastatud ehitusload enam ei kehti ning 2015. aastal antud ehitusload on kohtumäärusega peatatud. Kuna ehitamist ei ole kahe aasta jooksul pärast ehitusloa väljastamisest alustatud, muutuvad ehitusload TTJA sõnul kehtetuks.

Tagasi üles
Back